Poznaj swój umysł
Zajrzyj w swoje wnętrze
Odnajdź możliwość zmiany w sposobie myślenia i podejścia do świata.
Uwolnij napięcia
Usuń stres i blokady z ciała
Dowiedz się, jak przeciwdziałać napięciom i wyzwolić pozytywną energię.
PSYCHOTERAPIA
Wyzwól się z traumy
Przełam ograniczenia
Jak poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami.
Trening mentalny
Rozwijaj własny potencjał
Wpłyń na swoje myśli, emocje i przekonania w dążeniu do celu.

Staż na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

NZOZ Remedis w Toruniu
WARUNKI PRZYJ
ĘCIA

Przyjęcie na staż na Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych następuje na podstawie decyzji podjętej przez terapeutów prowadzących Oddział. 

Podjęcie postępowania kwalifikacyjnego inicjuje złożenie wniosku wraz z załącznikami, przez kandydata na stażystę.

Wniosek może składać kandydat spełniający następujące warunki: 

1. Ukończenie co najmniej III roku studiów z zakresu psychologii lub medycyny (w wyjątkowych sytuacjach o innej specjalności pokrewnej);

2. Złożenia następujących dokumentów: 

  • Podania o staż przedstawiającego motywację;
  • CV;
  • Kopii dyplomów, zaświadczeń o ukończonych formach kształcenia lub odbytych wcześniej praktykach, stażach, kursach;
  • Zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu trzeciego roku studiów;
  • Zaświadczenie o ubezpieczeniu.

 

CZAS TRWANIA STAŻU

Staż trwa minimum 1 miesiąc. Maksymalny okres to 3 miesiące.

W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek Stażysty, czas trwania stażu może być przedłużony o okres niezbędny do zakończenia obserwowanych procesów terapeutycznych.

O przedłużeniu stażu decyduje opiekun stażu (superwizor).

 

PROGRAM STAŻU

Program stażu obejmuje obserwację procesu grupowego. Sesje terapeutyczne odbywają się codziennie od 9.00 do 11.45 oraz sesje terapii wspierającej (niektóre formy, maksymalnie do godz. 13.45).

Staż powinien również uwzględniać: 

1. Elementy pracy organizacyjnej (sporządzanie notatek z przebiegu sesji, prowadzenie podstawowych metod diagnostycznych)

2. Uczestniczenie w pracach rozwojowych (omawianie psychopatologii pacjentów - diagnozę, wstępną konceptualizację i plan terapii każdego z pacjentów oraz procesu grupowego w ramach zespołu terapeutycznego, uczestniczenie w superwizji)

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE STAŻYSTÓW:

  1. Uczestniczy w pracy Oddziału codziennie przez okres trwania stażu.
  2. Nieobecność jest zobowiązany zgłosić wcześniej, najpóźniej w danym dniu, przed rozpoczęciem pierwszej sesji terapeutycznej. Dopuszcza się 2 nieobecności w ciągu miesiąca.
  3. Jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zasad etycznych obowiązujących w zawodzie psychoterapeuty, w tym zachowania zasady poufności.
  4. W razie naruszenia zasad obowiązujących na Oddziale lub regulaminu stażu, terapeuci mogą zakończyć staż w trybie natychmiastowym.

 

 

                                                                                              Zespół NZOZ Remedis 

Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
[ x ]